งานกิจกรรม และงานอบรม-สัมมนา

งานกิจกรรม และงานอบรม-สัมมนา ของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
การคำนวณออกแบบ และก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่นที่ 7
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: The Royal River Hotel
งานระบบพื้น Post-Tension (ครั้งที่ 2)
จัดร่วมกับ: บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่: บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย รุ่นที่13
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: The Royal River Hotel
เทคนิคการออกแบบ และทำรายการคำนวณ เพื่อขอยื่นอนุญาตก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: The Royal River Hotel
การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่นที่ 6
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: The Royal River Hotel
การก่อสร้างระบบพื้น Post-Tension และการก่อสร้างผนังคอนกรีตภายนอกอาคาร Precast Wall ในอาคารสูง
จัดร่วมกับ: มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Calculation and Post-Tensioned Slab Design, Batch
จัดร่วมกับ: Beca (Thailand) Co., Ltd.
สถานที่: Beca (Thailand) Co., Ltd.
การคำนวณ และออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลัง (Post-Tensioned Slab Design) รุ่นที่ 3
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: The Royal River Hotel
เก๋า 2018 (การบรรยายพิเศษเทคนิคงานวิศวกรรม และช่าง ครั้งที่ 5)
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: The Royal River Hotel
Innovative Technology in Post Tensioned Slabs from the USA
จัดร่วมกับ: -
สถานที่: -
ADAPT PT ออกแบบพื้นโพสเทนชั่น รุ่นที่ 1
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: The Royal River Hotel
Calculation and Post-Tensioned Slab Design, Batch 2
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: The Royal River Hotel
งานเก๋า 2017 (การบรรยายพิเศษเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 4
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: The Royal River Hotel
Construction Sequence of Post-Tensioned Floor System
จัดร่วมกับ: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถานที่: โครงการ โรงแรมสมเกียรติบุรี รีสอร์ท จ.กระบี่
Construction of Bonded Post-Tensioned Floor System
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Calculation and Design of Factory and Residential Buildings, Batch10
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: The Royal River Hotel
Professional Calculation and Design of Post-Tensioned Slab, DON_POST, Batch 1
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: The Royal River Hotel
Academic Seminar Chomromchang, Thailand
จัดร่วมกับ: -
สถานที่: โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีส โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
Academic Training: Building Failure and Design of Post Tension Slab Floor System
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - นครราชสีมา
Training: Calculation and Post-Tensioned Slab Design, Batch 1
จัดร่วมกับ: Tumcivil
สถานที่: Royal River Hotel
Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.