ข่าวสาร

ข่าวสารในระบบพื้น Post-Tension โดย บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา


ทางบริษัทมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุน ในผลงานวิจัยของคุณ พชร ช่วยบำรุง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในหัวข้องานวิจัย เรื่อง "การเสริมกำลังภายนอกด้วย CFRP สำหรับคานคอนกรีตอัดแรงที่มีช่องเปิดโดยจำลองด้วย Strut and Tie modal"

วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา : http://www.eit-researchjournal.com/homeแชร์ข่าวสาร : Share news

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.